Idősek Otthona


Az Idősek Otthonában teljes körű ellátást biztosítunk azon idős személyek számára, akik saját lakókörnyezetükben az önálló életvitelre már nem képesek. Az ide érkezőket otthonos lakókörnyezet, családias légkör, személyre szabott gondoskodás fogadja. Az elhelyezésre 2-3-4 ágyas, bútorozott lakószobák állnak rendelkezésre. Közösségi együttlétre, programok szervezésére adnak lehetőséget a társalgók, ebédlők, foglalkoztatók, valamint a kiskönyvtár. A teakonyha egyéni ételkészítés lehetőségét biztosítja. Az egészség megőrzését, illetve javítását a gyógytornaszoba és a rehabilitációs eszközök használata valamint gyógytornász segíti. Az idősotthoni ellátásban résztvevő személy, teljes gondozási szükségletének kielégítésével történő ápolásban és gondozásban részesül.

Gondozás:

• nyitottság • egyéni odafigyelés • személyre szabott gondozás • szakértelem • 2-3-4 ágyas lakószobák • demens betegek fogadása • foglalkoztatás • napilapok • rendezvények • zenés délutánok • ünnepek • szabadidős játékok • gyógytorna • szabad hitélet • kapcsolattartás • bevásárlás • ügyintézés • egyéni ápolási terv • gyógyszerelés • diéta • felfekvések kezelése • orvosi vizit • nővérhívó • szabad mozgás • emberi méltósághoz való jog • érdekképviselet

Térítésmentes szolgáltatásaink:

  • napi háromszori étkezés
  • rendszeres orvosi ellátás
  • ápolás – gondozás
  • a jogszabályban meghatározott gyógyszer, gyógyászati segédeszközök biztosítása
  • vallásgyakorlás lehetősége
  • szabadidő hasznos és kulturált eltöltése
  • mentális ellátás
  • érdekvédelem

Igénybevétel feltétele:

Az idősek otthonában napi 4 órát meghaladó, vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:  

  • a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata,

Igazolásának módja: demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleménye;

  • az ellátást igénylő egyedül él, és

        ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

        bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

   bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

   bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg,

   be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, vagy

   bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg.

Térítési díjak 2021. évben:

1.) Puskin utcai Idősek Otthona

Intézményi térítési díj:  2.885,-Ft/fő/nap       

 

2.) Juhász Gy. utcai Idősek Otthona

Intézményi térítési díj:  3100,-Ft/fő/nap       

 

Letölthető nyomtatványok: