Gyermekvédelmi Szakmai Tanácskozás

Gyermekvédelmi Szakmai Tanácskozás

A gyermekvédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete együttesen rendelkezik az észlelő és jelzőrendszer működéséről, tagjainak kötelezettségeiről, köztük az éves gyermekvédelmi tanácskozás megszervezéséről, melyre 2017. február 23-án a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál került sor. Az alkalmon a jelzőrendszeri tagok jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve nagy számban jelentek meg.

Bessenyeiné Papp Kitti, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője ismertette az intézmény 2016-os gondozási tevékenységét, mely szerint 155 alapellátásban lévő, 37 védelembe vett, 1 ideiglenes hatállyal elhelyezett és 35 nevelésbe vett gyermekkel, családdal végeztek segítő munkát.

A kezelt problémák között az elmúlt évekhez hasonlóan legtöbb családnál a gyermeknevelési, életviteli, anyagi és lelki-mentális problémák jelentkeztek hangsúlyosan. Legtöbb, összesen 117 jelzés a köznevelési intézményektől érkezett, míg a kisgyermekek napközbeli ellátását nyújtó intézményektől 12 esetben, a rendőrségtől 8 esetben, az egészségügyi szolgáltatóktól 5 esetben, míg az állampolgároktól 7 esetben érkezett jelzés. A Gyermekjóléti Szolgálat számos programot bonyolított le az elmúlt év során is, melyek közül kiemelhető a nyári gyermektábor, és a prevenciós céllal szervezett gyermekcsoportok. A családsegítők részt vállaltak adományok közvetítésben, a szünidei gyermekétkeztetés szervezésében, valamint társszervezői voltak a „Légy Te is Karácsonyi Angyalka” programban. A konfliktusban álló szülők és gyermekeik közötti irányított kapcsolattartásra, az un. Kapcsolatügyeletre, 59 alkalommal volt szükség.

Az „Egész(séges) életem” program a Spektrum Alapítvány NEA-TF-15-SZ-0294. számú pályázati támogatásának köszönhetően a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködésben valósult meg. A projekt 3 hónap alatt került lebonyolításra, heti rendszerességgel, 12-12 alkalommal 2x15 fő tanuló (alsós és felsős) bevonásával. Témája az egészség bio-psziho-szociális egységként való értelmezése, az egészséges táplálkozás, testünk felépítése, ápolása, a káros szerek elkerülése, a prevenció volt. Önismereti gyakorlatok útján segítette fejleszteni a gyermekek önismeretét és a pozitív énkép kialakítását.

Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója a Jelzőrendszeri Tagoktól beérkezett beszámolók összesítése alapján értékelte a jelzőrendszer elmúlt évi tevékenységét. Ismertette a településünket érintő, szakterületen érzékelhető problémákat, kiemelve a szülők felelősségvállalásának hiányát, az elhanyagoló családi nevelést, a szülői érdektelenséget, a következetes nevelés hiányát. A szakemberek szerint egyre inkább érzékelhető a gyermekek pszichés és szociális éretlensége, a tanulók egymás közötti agresszív, tiszteletlen viselkedése, a társadalmi problémák oktatási intézménybe történő begyűrűzése, amely ellen pedagógiai eszközökkel nehéz felvenni a versenyt.

A szakemberek beszámolóikban megfogalmazták, hogy a rendszeres kapcsolattartás, a megfelelő információáramlás, a családsegítők iskolai jelenléte, az esetmegbeszéléseken való aktív részvétel hatékonyabbá tette a problémák kezelését, az együttműködést erősítette a szakemberek közötti partneri, segítőkész hozzáállás. Problémaként fogalmazódott meg a titoktartás megszegése, kommunikációs, információáramlási deficitek, egyes esetekben az információhiány, a korai fejlesztés szükségessége esetén jelzés elmaradása, a pártfogás alatt elkövetett újabb bűncselekményekről a rendőrségi jelzés hiánya.

A jelzőrendszer hatékonyságának növelése érdekében 2017. év elejétől a családsegítők rendszeres látogatást tesznek az Általános Iskolán kívül a városban működő óvodákban és a bölcsődében. Igényként merült fel a személyes konzultációk gyakoribbá tétele az osztályfőnökök és a családsegítők között, a hatóság és a pedagógiai szolgálat hatékonyabb, szorosabb együttműködésének kialakítása, a jelzőrendszeri tagokkal való közös családlátogatások megszervezése, mely erősítené rendszer egységét, együttes kiállását.

Kádasné Öreg Julianna, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Fazekas Ágnes, Békés város Gyermekjóléti Központjának szakmai vezetője beszámolt a 2016. január 1. napjával hatályba lépett jogszabályi változásokról, mely szerint Mezőberényben intézményük látja el a hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket és egyéb speciális szolgáltatásokat. Megemlítésre kerültek a kezdeti nehézségek, illetve az év folyamán a szakemberek között kialakult segítő, együttműködő, partneri kapcsolatok. Pál Mariann jelzőrendszeri tanácsadó kiemelte, hogy Mezőberény városában példaértékűen működő jelzőrendszer található.

Végezetül megköszönve minden egyes Jelzőrendszeri Tag, Állampolgár, Családsegítő munkáját megemlíteném, hogy néha:

„Úgy érezzük, amit teszünk csak csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger!” (Teréz anya)

Bessenyeiné Papp Kitti

szakmai vezető