Gyermekvédelmi tanácskozás

Gyermekvédelmi Szakmai Tanácskozás

Jogszabályi előírásoknak megfelelően az idei évben is megszervezésre került a településünket érintő, szakterületen érzékelhető problémák, tendenciák elemzése a gyermekvédelem tükrében. 2019. február 21. napján került sor az éves gyermekvédelmi Tanácskozás lebonyolítására, ahol nagy számban jelentek meg a gyerekvédelem épviselői, jelzőrendszeri tagjai. Évről-évre ezen alkalommal, az előzetesen kiküldésre kerülő gyermekvédelmi beszámolókban adtak számot a jelzőrendszeri tagok az előző évi munka értékelésével kapcsolatosan.
A Tanácskozást a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat megbízott igazgatónője, Schäffer Mártonné nyitotta meg, megköszönve a jelenlévők nagyszámú érdeklődését, s az elkészített beszámolók elkészítését. Közös munkára kérte a megjelenteket, kérve az észrevételek, kérdések megfogalmazására. Megköszönte az előző évben gyermekek érdekében végzett példaértékű munkát.
Bessenyeiné Papp Kitti, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője ismertetette az intézmény 2018-as gondozási tevékenységét, mely szerint 253 alapellátásban lévő, 46 védelembe vett, 1 ideiglenes hatállyal elhelyezett és 37 nevelésbe vett gyermekkel, s ennek alapján elmondható, hogy 164 családdal végeztek segítő munkát. Ez az előző évhez képest minimális, de emelkedő tendenciát mutat az ellátási formák mindegyikénél, kivéve a nevelésben gondozott gyermekek számát. Ez az adat árnyalt képet mutat, hiszen nem feltétlen annak köszönhető, hogy hazagondozásuk történt meg a nevelőszülőnél, avagy lakásotthonban élő gyermekek esetében, hanem nagykorúvá válásuk okán kerültek ki a rendszerből. Jellemzően elmondható, hogy legtöbbjük az utógondozói ellátást sem kérte, egyedül, mindennemű támogató közeg nélkül kezdik meg az életet.
A kezelt problémák között az elmúlt évekhez hasonlóan legtöbb családnál a gyermeknevelési, életviteli, anyagi és lelki-mentális problémák jelentkeztek hangsúlyosan. Legtöbb, összesen 70 jelzés a köznevelési intézményektől érkezett, mely magasabb arányát a középiskolai jelzések szám adja, míg a kisgyermekek napközbeli ellátását nyújtó intézményektől 4 esetben, a rendőrségtől 8 esetben, az egészségügyi szolgáltatóktól 12 esetben, míg az állampolgároktól 12 esetben érkezett jelzés. A számadatok mellett a szakmai vezető beszélt a Szolgálat számos speciális programjáról, melyek közül kiemelhető a nyári gyermektáborok szervezése, és a prevenciós céllal szervezett csoportos foglalkozások, mely mindegyike pályázati forrásból tudott megvalósulni, színesítve ezzel tevékenységüket. A beszámolóban elhangzott, hogy a családsegítők részt vállaltak adományok közvetítésben, a szünidei gyermekétkeztetés szervezésében, valamint társszervezői voltak a „Légy Te is Karácsonyi Angyalka” programban. A konfliktusban álló szülők és gyermekeik közötti irányított kapcsolattartásra, az ún. Kapcsolatügyeletre, 45 alkalommal volt szükség.
2018-ban továbbra is a Család,- és Gyermekjóléti Szolgálatnál közös pályázati megvalósítás keretében tevékenykedik együtt a Pro Novum Innovációs Egyesület. Pályázati forrásból két innovációs szakmai terv alapján készségfejlesztő tevékenységet biztosít.
A Védőháló a családokért – EFOP-1.2.1-15 elnevezésű projekt célja a család, a családi kohézió egységének erősítése. Ezek olyan jellegű támogatása, hogy a jelenleg negatív demográfiai tendenciákat mérsékelje, esetlegesen megállítsa. Ennek érdekében olyan tanácsadásokat, kiscsoportos és nagycsoportos foglalkozásokat, workshopokat, rendezvényeket valósított meg, amelyek a családalapítás előtt álló fiatal családok családi életre való felkészítését, gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretek megszerzését, valamint támogatják a sajátos vagy nehéz élethelyzetben élő családok helyzetének javítását.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-0027 Innovációval a közösségekért elnevezésű program célja a közösségek hatékonyságnövelése, mely ugyancsak a Család,- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen valósítja meg programjai nagy részét.
S idei évtől a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”megnevezésű , EFOP 1.5.3-16-2017-00097. számú pályázati program keretében további szolgáltatásbővítés valósult meg, így pszichológus szakemberrel bővült a szolgáltatási paletta, illetve a családsegítők halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését mentori feladatok keretében segítik.
Előadásában kitért a Magyar Élelmiszerbank élelmiszermentési akciójára, melynek keretében 2018-ban a mezőberényi Tesco –Global Zrt. Áruházból összesen 7046, 66 kg zöldséget-gyümölcsöt, 4166,34 kg pékárut és 333, 24 kg vegyes élelmiszer tudott az arra rászorultak között szétosztani.
Majd Kádasné Öreg Julianna a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ igazgatónője elemezte beszámolójában az óvodai,- iskolai szociális segítő tevékenység bevezetését. Megosztott a kezdeti nehézségeket, a kezdeti lépéseket, a szükségese, általuk elvégzett felméréseket, majd az intézmények közti megállapodások megkötése is megtörtént a tevékenység bonyolításához. Elmondta, hogy több körös egyeztetések folytak, elmondta, hogy a fenntartók elhúzódó aláírásai voltak a jellemzőek. Megfogalmazta, hogy pályázati keretek közt már tevékenykedtek egy mezőberényi székhelyű óvodában, illetve az általános iskolában, s ezen tapasztalatokat osztották meg a négy újonnan felvett kollégával. Majd a szolgáltatás előnyeivel kapcsolatosan megtörténtek az intézmény keretei közt a közös szülői értekezletek, tantestületi értekezletek, s megjelentek az osztályfőnöki órákon is. Jogszabályi előírásoknak megfelelően megfogalmazta a 2019. január 1. napjától kötelező feladatellátásként nyújtott óvodai,- iskolai segítőre vonatkozó előírásokat. S emellett elhangzottak az előző év tapasztalatai is, melyek között említhető:
 Kezdeti zárkózottság az intézményekben nyitottság irányába tartanak. Ennek következtében nagyobb horderejű esetek is napvilágot látnak
 Pedagógusok bizalmas fogadtatása: problémák hamarabbi megoldásának reménye
 Szakiskolában, gimnáziumban a gyors reakció, lemorzsolódás megelőzése
 Kezdeti nehézség, hogy a kompetencia határok megtartottak legyenek, még, ha az elején kevés a feladat akkor is betartásra kerüljenek
 Óvodában: óvodai hiányzás következményeire sikerült felhívni a figyelmet
 A segítő, az ellátásban lévő gyermekek esetében, híd a családsegítő (esetmenedzser) és a gyermek között- segíti a családgondozást
 Az infrastrukturális feltételek mindenki számára adottak, de szeretnénk kiemelni az önálló, saját iroda előnyeit. A bizalmas beszélgetésekre leginkább alkalmas!!!
 Óvodákban a 3-5 év közötti gyermekek körében könnyebben elnyerhető a bizalom, közlékenyek. A kamasz kortól a tanult viselkedésminták dominálnak, nehezebb a bizalmi kapcsolat kialakítása
 A szülőkkel való kapcsolat kialakítása a külső vélemény formáló erők és a félelem miatt nehézkes. Jó bevezetés, nagyban segíti a munkánkat
 A pedagógus – segítő kapcsolatban kettősség tapasztalható (nyitott-minimális kapcsolatot teremtő-zárt), melyet nagyban befolyásolja az adott intézmény vezetőjének hozzáállása. A kollégái gyakran felveszik a vezető attitűdjét
 Nyitottság megteremti a feladatokat. Közéjük hívják a pedagógusok a segítőt, és megismerés után többször kérik segítségét
 A helyi Család-és Gyermekjólét Központ/Szolgálattal kooperáció, intenzív kapcsolat segíti a munkát
 Az esetmegbeszéléseken, fegyelmi tárgyalásokon való részvétel feladat és fontos kapcsolódási pont.
Az Kádasné Öreg Julianna előadását követte a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ Család,- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjének előadása, melyben statisztikai adatokkal jellemezte a gyermekvédelem helyzetét. Kifejezte, hogy minden ellátási formában minimálisan, de növekvő tendenciát mutatnak a számadatok, s ezzel a szakmai, segítő tevékenységek száma is halmozottan növekvő tendenciát mutat. A számos mentális és jogi problémák segítéséhez a központ koordinálása által vehető Mezőberényben igénybe a pszichológiai és a jogi segítségnyújtás. Preventív tevékenységek közt említette a helyi általános iskolában lebonyolított autómentes napi foglalkozásukat.
Majd Bessenyeiné Papp Kitti, a Jelzőrendszeri Tagoktól beérkezett beszámolók összesítése alapján értékelte a jelzőrendszer elmúlt évi tevékenységét. Elmondta, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai között szerepel egyrészt a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, másrészt a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
Ismertette a településünket érintő, szakterületen érzékelhető problémákat, kiemelve a szülők felelősségvállalásának hiányát, az elhanyagoló családi nevelést, a szülői érdektelenséget, a következetes nevelés hiányát. A szakemberek szerint egyre inkább érzékelhető a tanult tehetetlenség és szociális éretlensége, a tanulók egymás közötti agresszív, tiszteletlen viselkedése, a társadalmi problémák oktatási intézménybe történő begyűrűzése, amely ellen pedagógiai eszközökkel nehéz felvenni a versenyt. Megemlítésre került, hogy a válások száma emelkedő tendenciát mutatnak, s ez halmozott problémákat eredményez, a család összetartó ereje gyengül.
A szakemberek beszámolóikban megfogalmazták, hogy a rendszeres és gyors kapcsolattartás, a megfelelő információáramlás a tagok között. Az esetmegbeszéléseken való aktív részvétel hatékonyabbá tette a problémák kezelését, az együttműködést erősítette a szakemberek közötti partneri, segítőkész hozzáállás. Megfogalmazásra került a közös gondolkodás, a gördülékeny problémakezelés, mely sok esetben a szülőknek visszatartó erőt is jelent. Problémaként került említésre a az új, óvodai,- és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének dilemmája, s a családsegítő kollégák óvodai, iskolai jelenlétnek hiánya. Akadozónak minősítették az új szolgáltatás bevezetését. S elhangzott a szakmaközi megbeszéléseken hiányzó általános iskolai képviselet.
A hatékonyságnövelése érdekében beérkező javaslatok közt szerepelt a családsegítők havi óvodai konzultációinak és az óvodai szociális segítő működési rendjének újragondolása, s a településen működő civil szervezetek gyermekvédelmi rendszerébe történő bevonása.
A szakmai vezető kifejtette, hogy az észlelő-, és jelzőrendszer kiépítése, illetve optimális működtetése a gyermeki jogok érvényesülésének alapvető feltétele, melynek felfogásában a jövőben is fektetik a hangsúlyt munkájuk során. S előadása végén a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek munkáját egy vadvízi evezéshez hasonlította, melynek során kihangsúlyozta, hogy a cél, hogy mindannyian egy csónakban evezünk, a cél, hogy senki ne maradjon ki belőle, s ehhez szükséges a közös út megtalálása.
Pál Mariann jelzőrendszeri tanácsadó részletesen elemezte a településen megtett veszélyeztetettséget észlelő jelzések számának alakulását, a jelzett problémák típusát, s a jelzést tevő szervezetek alakulását. Részletesen elemezte a jelzőrendszer tagjaira vonatkozó nem csak általános jellegű, hanem a speciális, ágazati jellegű jogszabályi hivatkozásokat. Kiemelte, hogy Mezőberény városában példaértékűen működő jelzőrendszer található.

Bessenyeiné Papp Kitti

szakmai vezető

CsatolmányMéret
Image icon 1.jpg292.02 KB
Image icon 2.jpg399.53 KB
Image icon 4.jpg396.08 KB
Image icon 5.jpg373.42 KB
Image icon 6.jpg356.35 KB
Image icon 7.jpg252.49 KB
Image icon 8.jpg413.32 KB
Image icon 9.jpg468.68 KB
Image icon 10.jpg385.75 KB
Image icon 11.jpg611.39 KB
Image icon 12.jpg407.16 KB
Image icon 13.jpg349.93 KB
Image icon 14.jpg553.22 KB
Image icon 15.jpg398.23 KB
Image icon 16.jpg216.72 KB