Vezető családsegítő

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Petőfi utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célorientált működéséért, a feladatok zavartalan ellátásáért, a tevékenység szakszerűségéért. Irányítja a közalkalmazottként vagy megbízásos jogviszony alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál tevékenységet folytató személyek munkavégzését. Rendszeresen ellenőrzi a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak tevékenységét és adminisztrációs munkáját. Szakmai segítséget nyújt a munkavállalók számára. Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, , vagy egyetemi szintű iskolai végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet, I. rész, I. Alapellátások pontjában előírt képesítések, ,

•         felsőfokú végzettséget igénylő, családsegítés területén betöltött munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Szociális szakvizsga (családvédelem, családgondozás; gyermekjóléti alapellátás témacsoportok), vezetőképzés, ennek hiányában vállalja, hogy részt vesz a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         a családsegítői szolgáltatás területén - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Szociális szakvizsga, vezetőképzés megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz • Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés), • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn • A pályázó szervezeti egység vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelései • Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 06-70/400 2499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő alapmunkakörre épülő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezető.  

•         Személyesen: Megyeriné Pénzes Mária, Békés megye, 5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         human.mezobereny.hu - 2021. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.