Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény

Információk

A szolgáltatás célja:   A Mezőberényben élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló …

A szolgáltatás célja:

 

A Mezőberényben élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése.

A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűnése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.

 

Feladatai:

 

Szociális és egyéb információs adatokat gyűjtése, és tájékoztatás

a) mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

c) a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást előkészítő, illetve elősegítő közhasznú szervezetek, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,

d) segíti az örökbefogadás utánkövetését

 

Szociális segítőmunka keretében

a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

d) esetmegbeszélést, illetve esetkonferenciát szervez,

e) értékeli az esetkezelés eredményességét, és

f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

 

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából

a) szabadidős és közösségi programokat szervez, valamint kezdeményezi azok szervezését a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében

a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és

d) a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Munkatársaink

Szakmai vezető Nagy Judit
Családsegítő Balogh Ágnes Ilona
Családsegítő Farkasné Elek Mónika
Családsegítő Hegedűsné Oláh Zita
Családsegítő Roószné Kálmán Ibolya

Elérhetőségeink

5650 Mezőberény, Petőfi. u. 27.

06-20/559-3331

Pszichológiai tanácsadás: Kocsor Andrea, klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető

Életvezetési tanácsadás: Dr. Nagy Zsuzsanna, pszichodráma vezető

Jogi tanácsadás: Dr. Kaczkó Noémi ügyvéd (Előzetes bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel)

Kapcsolatügyelet: Farkasné Elek Mónika és Hegedűsné Oláh Zita, kapcsolatügyeleti mediátorok

Megszakítás